Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
KÉSZ-enlét a XXI. században

"Mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erõnk szerint a legnemesbekért.
Elõttünk egy nemzetnek sorsa áll."

 

Tisztelt Kongresszus!

Elõttünk egy nemzetnek sorsa áll, a XXI. század magyarságának sorsa. A XXI. század pedig - benne a magyarsággal - a híres francia író, André Malroux próféciája szerint vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. A tét nem kicsi - a "lenni vagy nem lenni" sorskérdésre határozott válaszunk nemzeti létünk igenlése. És mi a dolgunk? Evangelizációs társadalmi szervezetként töretlen missziós KÉSZ-enlétünk a magyarság szolgálatára.

Gyakorta idézem alapító elnökünket, néhai Csanád Béla teológiai professzort, aki 1989-ben írta a KÉSZ Jel címû folyóiratában, hogy "…semmiféle politikai és gazdasági reform nem lehet igazán eredményes az ember bensõ lelki - erkölcsi - átalakulása nélkül, még kevésbé hit nélkül." A kereszténységet 2000 éven keresztül bevált erkölcsi ajánlásnak szánjuk újraevangelizálandó hazánkban, amely - mint mondtam bevezetõmben - minden jó szándékú nem hívõ számára is vállalható. Ez az erkölcsi ajánlás az élet minden területén biztos objektív igazodási mérce. Olyan, amellyel - Borsos Miklós, a gyõri származású szobrászmûvész szavai szerint- az "ember pontosan tudja mindig, hogy mi a jó és mi a rossz." Dosztojevszkij írja a Karamazov testvérek-ben, hogy: "Ahol nincs Isten, ott mindent meg lehet tenni". Ez így igaz, mert a mérce subjectívvá válik. S akkor többé nem világos hogy "Ki a betyár, ki a szent, - ahogy Mécs László pap-költõ fogalmaz, majd így folytatja: Ha a mérték tönkrement, Senki semmi meg nem ment".

Mit jelent ez? Valóban nélkülözhetetlen a kereszténység, mint erkölcsi mérce? Az "emberséges ember" eszményképét megteremtõ humanista életszemlélet talán nem alternatíva? Thomas Mann mondja, hogy "a humanizmus, ha nem elég harcias, önmagának válik áldozatává". Engedjék meg, hogy ennek igazolására egy - napjainkban aktuális - példával éljek. Szenvedõ beteg ember kínjait enyhíteni humánus tett. A gyilkosság antihumánus cselekedet, és ha ezt a nem hívõ humanisták nem képviselik elég harciasan, akkor az eutanáziában végzett gyilkosság humánus cselekedetnek minõsül, mert "megszünteti" - igaz örökre - az emberi szenvedést. Így történhet meg, hogy a humanizmus égisze alatt a legsúlyosabb antihumánus cselekedetre kerülhet sor, így válhat önmaga áldozatává a humanizmus.
A humanista gondolkodásmód tehát önmagában nem felel meg az objectív erkölcsi mérce kritériumának. Mi is elfogadjuk a humanizmust, de csak azt a keresztény humanizmust, mely Jézus Krisztusban gyökerezik, Õrá irányul, Õ a célja. Az Isten képére teremtett emberrõl pedig a keresztény humanizmus azt vallja, hogy misztérium, nem lehet eszköz, csak cél. Ezzel a tanítással tette a kereszténység a humanizmust termékennyé.

Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy szükség van-e a kereszténységre, mint erkölcsi mércére, a válaszunk a határozott "IGEN". Ezzel a mércével nem okoz gondot eldönteni,


- "hogy ki a betyár, ki a szent,"
- hogy mi a szabadság és mi a szabadosság - az emberi szabadság ugyanis nem abszolút, a tárgyi értékek megvalósítására szólít,
- hogy mi a normális és mi a deviáns - amit egyébként éppen napjainkban szeretnének egyenrangúsítani, megzavarva a nemi identitás kialakulásának korában serdülõkorú gyermekeinket, ami ellen ez alkalommal is tiltakozunk! Mit is ír az Ószövetségi Szentírás a Teremtés könyvében? "Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, férfinak és nõnek teremtette. Isten megáldotta õket, Isten szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá." Tehát: "Legyetek termékenyek szaporodjatok" - ennek a teremtõi, isteni akaratnak nem tud megfelelni a homosexualitast normális sexualitással egyenrangúsítani kívánó szemlélet.
- a mi mércénk mellett nincs szükség a családban a szülõ - gyermek kapcsolat ombudsmann általi jogi formálására, mert számunkra a minta a Szent Családban megélt szolgáló szeretet, a szülõk és nevelõk iránti tisztelet és a gyermeki engedelmesség.
- a keresztény tanítás szerint "minden ember a mi felebarátunk", hívõ nem hívõ egyaránt. Ez a tanítás kötelezõ toleranciát jelöl ki, sõt mi több szeretetet parancsol nekünk minden embertársunkkal szemben. De az egyenlõ mérce alkalmazásának elve alapján természetesen a másként gondolkodóktól mi is elvárjuk, hogy életformánkat jelentõ keresztény hitünk hitigazságait senki ne mocskolja semmiféle formában: sem filmmel, sem kiállítással, sem TV riporttal - bármilyen nagy TV sztár is készítette a riportot, tiltakozunk bemutatása ellen!

 

Tisztelt Kongresszus!

A jövõ csak akkor nyújt reményt, ha tiszteljük a múltat. Azt a keresztény magyar múltat, amely megtartotta vérzivataros idõkben is népünket itt a Kárpát-medencében. Ez a keresztény magyar múlt példát ad arra, hogyan lehet pusztító idõkben kivárni, súlyos leveretések után felállni, és újra kezdeni. Valljuk, hogy népünket igazán boldoggá és eredményessé csak a honfoglaló õseinket nemzetté formáló keresztény értékrend megszilárdulása teszi. Ehhez áll KÉSZ-enlétben imával és tettekkel a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége.

És most engedjék meg, hogy röviden beszámoljak arról, hogy a XXI. század keresztény emberéhez méltó kihívásnak, evangelizációs küldetésének hogyan próbál megfelelni a gyõri KÉSZ. Rendezvényeink tételes felsorolása helyett azonban csak a legfontosabbakról, illetve arról kívánok szólni, ami sok örömöt okoz nekünk.

A millennium évében "Jövõnk a múltunkban gyökerezik" címmel, ebben az évben pedig "Magyarok a XXI. században" címmel indított rendezvény-sorozat keretében szerveztük, illetve szervezzük elõadásainkat. A teljesség igénye nélkül csupán a hagyományossá vált, nagy sikerû rendezvényeinket szeretném bemutatni.

Elsõként említem, hogy minden év januárjában hagyományos jótékony célú bált szervezünk a Szolgálat - KÉSZ Alapítványunk által építendõ szent Tarzícius karitatív gyermektábor javára.

Második hagyományos rendezvényünk Antall József halála óta a miniszterelnök születésnapja alkalmából, április 8-án szervezett ünnepi megemlékezés, amelyre minden évben más ünnepi elõadót hívunk. 1996-ban, a millecentenárium évében nem gondoltuk, hogy az akkori emlékezõ születésnapon az ünnepi szónokaink - Orbán Viktor, a Fidesz akkori elnöke és Mádl Ferenc professzor úr - lesznek késõbb Magyarország miniszterelnöke és köztársasági elnöke.

Évente ismétlõdõ harmadik hagyományos rendezvényünk a Barankovics emlékünnep, amelyet Barankovics István 1947-es gyõri választási gyõzelmének 50. évfordulója alkalmából elsõ ízben 1997-ben tartottunk. Azóta évente emlékezünk meg augusztus hónapban sok száz hallgató elõtt az európai gyökerekbõl táplálkozó, korszerû kereszténydemokrácia vezetõ magyar politikusáról. Legutóbb Pápai Lajos püspök úr, Harrach Péter miniszter úr, Pokorni Zoltán miniszter úr és Varga László, a Fidesz-MKDSZ országgyûlési képviselõje tartott nagy sikerû elõadást.

Negyedik hagyományos rendezvényünk a minden év novemberében tartott hagyományos jótékony célú hangverseny, amirõl legutóbbi kongresszusunkon is beszámoltam. Tavaly, a millennium évében a koncerten Medveczky Ádám 30 éves karmesteri jubileumát ünnepelte lelkesen a gyõri közönség, díszvendégünk Mádl Ferenc köztársasági elnök úr volt.

Hagyományos rendezvényeink mellett természetesen 3-4 hetes gyakorisággal szervezünk egyéb kulturális programot, amelyekre nyitott szellemi centrumként minden érdeklõdõt várunk.

 

Tisztelt Kongresszus!

Két alapítványunk közül az 1994-ben létrehozott Gyõri Nemzeti Színházért - KÉSZ Alapítvány ez idáig összesen 15 mûvésznek adta át az alapítvány Szent-István-díját.

A másik alapítványunkat 1995-ben hoztuk létre, ez a Szolgálat-KÉSZ Alapítvány, mely 6-10 éves korú hátrányos helyzetû gyermekek számára építi a Szent Tarzicius karitatív gyermektábort. Az alapítvány 37000 négyzetméter Duna-parti telek tulajdonosa, melyet az Ásványrárói Önkormányzat ajándékozott a tábor számára. Szeretnénk, ha idén sor kerülne az alapkõletételre.

Örömmel számolok be arról is, hogy a gyõri KÉSZ ifjúsági csoportja 1999. decemberében megalakult. Havonta találkoznak, amikor megköszöntik a tárgyhóban születetteket és tervezgetik programjukat. Adventi egy napos rekollekción a Szentendrei Ferences Gimnáziumban vettek részt, a nagyböjti rekollekciót pedig Szegeden tartották. Nyáron közös biciklitúrára mennek és építik, erõsítik a keresztény közösségi életet. A 40 fõs csoport természetesen nem mozgósítható egy emberként, de a csoportnak az a 10-15 meghatározó, elkötelezett és áldozatkész tagja garancia arra, hogy a gyõri KÉSZ-nek lesz utánpótlása a XXI. századra.

 

Tisztelt Kongresszus!

Befejezésül spirituális tevékenységünkrõl szólnék. A gyõri KÉSZ-ben úgy alakult, hogy a közös imára zarándoklatokat szervezünk. Az országos KÉSZ zarándoklaton kívül gazdag, közös lelki élményt adott 1999-ben a lourdes-i zarándoklat, 2000-ben a csíksomlyói zarándoklat, idén márciusban pedig a fatimai zarándoklat. Örömmel nyugtáztuk Kondor Lajos atya, a Fatimában élõ magyar pap tájékoztatását, miszerint a XXI. század, egyben a harmadik évezred elsõ magyar zarándokcsoportja a gyõri KÉSZ volt. Külön mondunk köszönetet elnökünknek, Zoltán atyának a szívet gazdagító lelki vezetésért.

Fatima lelkületével telítve sokszor jut eszünkbe, hogy a rózsafüzér gyakori imádkozását kérte a Szûzanya. 1946-ban a háború pusztításától még ezer sebbõl vérzõ ország és a nemzetre leselkedõ szovjet veszély miatt aggódó hercegprímás, Mindszenty József bíboros Magyarország lelki-erkölcsi felemelését tûzte ki célul. "A nagy cél eléréséhez - mondotta - hatalmas imádkozó, engesztelõ tábor kell: minden életkornak, nemnek; egészségesnek, betegnek; papnak, szerzetesnek összefogása imádságban és engesztelésben." A cél ma sem kevesebb, és annak eléréséhez az út ma is - a hercegprímás szavaival élve - egy "imádkozó tábor". Indítsuk el az országgyûlési választások elõtt egy évvel az "imádkozó KÉSZ" mozgalmat. "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük"- olvassuk az Úr Jézus szavait Szent Máté evangéliumában, buzdítva bennünket a közös imára. A fatimai Szûz kérésének megfelelõen minden hónap elsõ szombatján gyûljön össze minden KÉSZ-csoport tagsága, de legalább 3 személy - mert az már közösség- és ajánlja fel a rózsafüzér imádságot magyar hazánkért, az összmagyarságért, Magyarország és az összmagyarság lelki-erkölcsi felemelkedéséért. Ehhez a megújuláshoz nélkülözhetetlen a magyar átok, a széthúzás megszûnése, az egyetértés kegyelme, amiért Erõss Alfréd erdélyi pap-költõvel, püspökkel imádkozzunk a következõképpen:

Uram!
Nem magamért imádkozom.
Ez a legnehezebb imádság.
Nagy terhem van. A népemet hozom.
Már meginognék, mint a nádszál,
de erõt önt belém a bizalom.

Láncszem vagyok.
Velem imádkozik a népem.
A magyarok, a földön és az égben.
S láncot tartják erõs angyalok.

Imádkozik az ország.
Hozzád emeli, Isten e nép arcát
és színed elé könyörögve lép:
Uram! Az egyetértés nagy kegyelmét
add meg nekünk, add meg nekünk.
Legyen az mindennapi kenyerünk. Amen.

Hírlevél

Joomla Extensions powered by Joobi

Legfrissebb képek

IMG_1094.JPG
P1010058.JPG
20181010_170854.jpg
20180911_180951.jpg
20180529.jpg
20180322_180745.jpg